30 dní na vrátenie tovaru. Nakúpte nad 92 € a dopravu máte ZADARMO.

Reklamácie

Narazili jste během záruční doby u zboží Kinoko na závadu, která nesouvisí s běžným opotřebením? Zašlete nám ho na níže uvedenou adresu a my se pokusíme reklamaci co nejrychleji vyřešit.

Odešlete nám zboží spolu s Reklamačním listem na adresu: Albi s.r.o. - Kinoko, Oravská ulica 8557/22, 01001 Žilina. 

Reklamační řád

Vyplněný formulář obsahuje: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady, popř. popis toho, jak závada vznikla nebo se projevuje. Převzaté zboží bude testováno pouze na uvedenou závadu. Zaslání tohoto dokumentu výrazně usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, u nichž není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese pro Českou republiku: Kinoko Letná, Pplk. Sochora 23, 170 00 Praha 7. a na adrese pro Slovenskou republiku: Albi, s.r.o. - Kinoko, Oravská ulica 8557/22, 01001 Žilina. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Zboží je vhodné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů na uplatnění reklamace v nutné výši k bezpečnému doručení (kupující musí doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u níž se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

  • mechanickým poškozením zboží
  • prokazatelně nesprávným užíváním,
  • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu zboží,
  • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
  • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím.

Vyřízení reklamace

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

O výsledku reklamace vyrozumí prodávající spotřebitele telefonicky, pokud nebude k dispozici telefon, tak e-mailem. Po uplynutí uvedené lhůty, má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Hore