30 dní na vrátenie tovaru. Nakúpte nad 92 € a dopravu máte ZADARMO.

Obchodné podmienky

 1. Základné ustanovenia 
 2. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy 
 3. Zaslanie tovaru 
 4. Reklamácia tovaru 
 5. Reklamácia platby 
 6. Ochrana osobných údajov

 1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode www.kinoko.sk. Podmienky  bližšie definujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu, t.j.  predávajúceho, ktorým je firma ALBI, s.r.o., IČO: 36 008 303, DIČ: SK2020451268, so sídlom Oravská ulica 8557/22, 01001 Žilina, právnická osoba zapísaná v obchodnom registri vedenom  Okresným súdom v Žiline, oddiele SRo, vložke číslo 3553/L (ďalej len „predávajúci“) a kupujúceho,  resp. spotrebiteľa (ďalej len „kupujúci“ alebo „spotrebiteľ“)). 

Zmluvné vzťahy založené medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe tovaru na diaľku sa riadia  týmito obchodnými podmienkami a ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,  zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa  pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy  uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. 

Spotrebiteľská zmluva – zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho  zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane  dodávateľ, resp. predávajúci. 

Predávajúci (dodávateľ) - je firma ALBI s.r.o. , IČO: 36 008 03, DIČ: SK2020451268, so sídlom  Oravská ulica 8557/22, 01001 Žilina, právnická osoba zapísaná v obchodnom registri vedenom  Okresným súdom v Žiline, oddiele SRo, vložke číslo 3553/L. Predávajúci je platcom DPH.  Predávajúci priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo  poskytuje služby. 

 • Kupujúci - je osoba, ktorá je spotrebiteľ, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci  svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 
 • Tovar – fyzický predmet kúpy ponúkaný na predaj prostredníctvom elektronického obchodu  www.kinoko.sk 
 • Služba – úkony spojené s predajom a dopravou tovaru objednaného prostredníctvom  elektronického obchodu kupujúcemu. 
 • Písomné prílohy - dodací list, faktúra, štítok s informáciami o zásielke. 
 • Celková kúpna cena - vypočítaná celková cena za objednaný tovar vrátane služieb a vedľajších  služieb.

Email: info@kinoko.sk 

IBAN: SK 37 1100 0000 0026 2715 0263 

SWIFT: TATRSKBX

 

2. OBJEDNÁVKA TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Zoznam produktov na stránkach www.kinoko.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru.  Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých zobrazených položiek. Dostupnosť tovaru  bude vždy po overení potvrdená. Pre stanovenie kúpnej ceny je určujúca cena tovaru zobrazovaná  webovým rozhraním v dobe overenia objednávky.

Po určení objednávky je potrebné urobiť nasledujúce: Kupujúci vyberie tovar, riadne vyplní  objednávkový formulár a odošle objednávku. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú  alebo fakturačnú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený. Informácie o jednotlivých  technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v  internetovom obchode www.kinoko.sk. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky túto  objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť. 

Aby objednávka v elektronickom obchode www.kinoko.sk bola akceptovaná, musí obsahovať  nasledovné náležitosti: 

 • Identifikácia predávajúceho 
 • Identifikácia kupujúceho (Fakturačná adresa)– meno, priezvisko, ulicu, popisné číslo, mesto,  PSČ, štát, e-mailovú adresu a telefónne číslo.
 • Doručovacia adresa – meno, priezvisko, ulica, popisné číslo, mesto, PSČ, štát, telefónne číslo a  e-mail. (v prípade, že dodacia adresa sa líši od fakturačnej). 
 • kód a požadovaný počet kusov jednotlivých produktov, ktorý jednoznačne určuje predmet  objednávky (vyplní systém e-shopu na základe výberu tovaru kupujúceho) 
 • vybraný spôsob platby, 
 • vybraný spôsob dodania tovaru, 

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho vykoná predávajúci jej overenie. Overením  objednávky predávajúci potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov,  ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným  stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, ak výrobca  prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Kupujúci je následne  informovaný o nedostupnosti objednaného produktu. 

Umiestnením ponuky predaja tovaru na internetových stránkach vyjadruje predávajúci svoju vôľu  uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar za uvedených podmienok. Kúpna zmluva vzniká okamihom  overenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcim. Od tohto momentu medzi kupujúcim a  predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a  obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

Obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu a je tak  umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje,  že sa oboznámil s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami a bez výhrady s nimi súhlasí. Na  tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením  objednávky upozornený. 

Uzavretá zmluva (objednávka kupujúceho) je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia  a nie je prístupná tretím stranám. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku  (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, v závislosti na tarifikácii  telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa, a kupujúci si tieto náklady uhrádza sám.

Všetky ceny uvedené na webových stránkach www.kinoko.sk sú s DPH, a rozumejú sa ako ceny z expedičného skladu v Červenom Kostelci. Ceny produktov si môže kupujúci overiť pri jednotlivých  položkách tovaru. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková kúpna cena za tovar a  služby za uvedených podmienok vrátane súvisiacich poplatkov, a kupujúci bude vyzvaný k ich  schváleniu. 

Stornovanie objednávky

Kupujúci môžu bez udania dôvodu stornovať svoju objednávku až do jej overenia  predávajúcim. Kupujúci má ďalej podľa §7 Zákona č. 102/2014 Z.z. právo odstúpiť od zmluvy  uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu do 30 dní od prevzatia tovaru. Predávajúci má taktiež  právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu aj so súvisiacimi poplatkami.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak  odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho  povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

3. ZASLANIE TOVARU

Predávajúci po doručení objednávky zašle kupujúcemu potvrdenie o doručení objednávky emailom. 

Dodacia lehota

Ak je objednaný tovar v okamihu objednávky na sklade, bude expedovaný nasledujúci pracovný  deň po prijatí objednávky. Dodacia lehota závisí ďalej od zvoleného spôsobu prepravy. V rámci  GLS je štandardná lehota doručenia tovaru do dvoch pracovných dní od overenia objednávky. V  rámci Zásielkovne je táto doba rovnaká.

Spôsob dopravy

Dopravu objednávky na určenú adresu zaisťuje predávajúci iba na územie Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania  si zvolí kupujúci sám, podľa predávajúcim vymedzených spôsobov dopravy. Prehľad dopravcov a aktuálny cenník je uvedený na stránkach www.kinoko.sk.

Spôsob platby

Kupujúci má niekoľko možností, ako uhradiť kúpnu cenu za tovar. Spôsoby úhrady ceny zahŕňajú  ceny vrátane DPH. Tovar je možné v plnej výške uhradiť dobierkou pri prevzatí tovaru alebo  elektronicky prostredníctvom platobného systému integrovaného do elektronického obchodu  www.kinoko.sk. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a návod k použitiu výrobku, ak to  daný výrobok vyžaduje. Daňový doklad kupujúci prevezme spolu s tovarom.

Prevzatie tovaru

Pri preberaní tovaru od dopravcu kupujúci skontroluje obsah a stav zásielky, či nie je zásielka  poškodená. V prípade mechanického poškodenia obalu výrobku alebo výrobku samotného je kupujúci povinný spísať za prítomnosti dopravcu záznam o poškodení zásielky a nechať si túto  skutočnosť dopravcom potvrdiť. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu  poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Kupujúci má taktiež v tomto prípade  právo od zmluvy odstúpiť. Podpísaním dodacieho listu prepravcovi kupujúci súhlasí s prevzatím  tovaru a potvrdzuje, že dorazil mechanicky nepoškodený. 

Spotrebiteľ by mal vo vlastnom záujme tieto kroky podniknúť, vyhne sa tak neskorším problémom  plynúcim zo zodpovednosti za vady, ktoré vznikli v dôsledku prepravy (mechanického poškodenia  tovaru). Pokiaľ však kupujúci spotrebiteľ uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho  právo na uplatnenie reklamácie

Osobný odber tovaru

Tovar je kupujúcemu k dispozícii na ním zvolenej pobočke Zásielkovňa.sk (ak pri objednávke zvolí  osobný odber) po dobu 7 kalendárnych dní od overenia objednávky. Túto dobu je možné bezplatne  predĺžiť na 21 kalendárnych dní od overenia objednávky. Každý ďalší deň je spoplatnený sumou 0,4 € bez DPH. Zoznam s adresami pobočiek Zásielkovňa.sk je dostupný pri vytváraní  objednávky. 

 

4. REKLAMÁCIA TOVARU 

V prípade, že kupujúci objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola  spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou výrobku samotného, má právo na reklamáciu  tovaru. 

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar  záruku stanovenú občianskym zákonníkom t.j. 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu,  počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. Ak dôjde k výmene veci alebo jej súčasti, začína plynúť  nová záruka v dĺžke 24 mesiacov. 

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).  Ak to umožňuje povaha veci, stačí namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení  veci obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako  zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.  Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, IČO,  sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu, obsah záruky, jej rozsah a  podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky.

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným  alebo nešetrným zachádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom či mechanickým  poškodením. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené  používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nie je ju ani možné ako takú  reklamovať.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s  kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu  vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď  výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať  primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím  veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Zhodou s  kúpnou zmluvou sa hlavne rozumie, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim bez vád, ďalej  preukazuje akosť a úžitkové vlastnosti požadované zmluvou, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi predvádzanej reklamy očakávané, poprípade akosť  a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý  predávajúci pre používanie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Postup reklamácie

Pokiaľ chce kupujúci reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode www.kinoko.sk, vyplní reklamačný formulár, ktorý nájde na webe. Vyplnený formulár obsahuje: meno kupujúceho, adresu, telefón, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu,  podrobný popis chyby produktu, prípadne ako chyba produktu vznikla, alebo ako sa chyba  prejavuje. Pokiaľ reklamujete tovar iným spôsobom, je vhodné tieto skutočnosti rovnako uviesť. Prevzatý tovar bude testovaný iba na uvedenú chybu. Zaslanie tohto dokumentu výrazne  zjednoduší identifikáciu zásielky a rýchlejšie vybavenie požiadavky. Zásielky, u ktorých nebude jasné, prečo k nám boli zaslané, budú vrátené odosielateľovi na jeho náklady. Reklamovaný tovar  kupujúci zasiela na adresu: ALBI s.r.o., Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina.

Tovar je vhodné zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože  predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade  oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov na uplatnenie reklamácie v nutnej  výške k bezpečnému doručeniu (kupujúci musí doložiť doklad k tejto preprave). V prípade  neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s  vybavením reklamácie a predávajúci bude kupujúcemu účtovať prepravné náklady tovaru spojené  s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. 

Vybavenie reklamácie

O reklamácii sa spravidla rozhodne ihneď po prijatí reklamovaného tovaru, v zložitých prípadoch  do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku  potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného  odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci  s kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci vyrozumie spotrebiteľa o výsledku  reklamácie emailom. Po uplynutí uvedenej lehoty, má spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby sa  jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci spotrebiteľovi vydá potvrdenie o dátume a  spôsobe vyriadenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom vykonaní opravy a dobe jej  trvania, prípadne písomné zdôvodnenie zamietnutia reklamácie. Obdobným spôsobom ako reklamácie sa vybavujú aj sťažnosti a podnety spotrebiteľov. 

Alternatívne riešenie sporov pri reklamácii

 1. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo požiadať predávajúceho kinoko.sk o nápravu spôsobu  vybavenia reklamácie alebo ak má pocit, že boli v procese reklamácie porušené jeho práva.  Žiadosť spotrebiteľ zasiela e-mailom na info@kinoko.sk . Pokiaľ predávajúci odpovie zamietnutím  alebo do 30 dní neodpovie vôbec, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho  riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z. Subjektami  alternatívneho riešenia sporov sú podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú orgány a oprávnené  právnické osoby, ktorých zoznam nájdete na stránke ministerstva hospodárstva  https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 . Návrh možno podať  spôsobom, ktorý je bližšie špecifikovaný v §12 zákona 391/2015 Z.z. 
 2. Sťažnosť môže spotrebiteľ podať taktiež on-line pomocou platformy alternatívneho riešenia  sporov, ktorú nájde na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK . Alternatívne riešenie sporov môže začať iba spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní  a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, povolania ani  zamestnania. Alternatívne riešenie sporov nemožno začať v prípade, že hodnota sporu je menšia  ako 20€. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie  alternatívneho riešenia sporov do maximálnej výšky 5€ s DPH. Alternatívne riešenie sporov sa  týka iba zmlúv uzatvorených na diaľku. 

5. REKLAMÁCIA PLATBY 

Platby prostredníctvom systémov okamžitých platieb (sporoPay, TatraPay, VUBePlatby,  SberbankWEBpay, CSOBPay, UniPlatba, Poštová banka) a systémov bankových prevodov (ČSOB,  Prima Banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra Banka, UniCredit, VÚB, OTP, Poštová banka, SberBank)  sú vykonávané cez platobnú bránu Comgate payments, a.s. Gočárova třída 1754 / 48b  500 02 Hradec Králové. V  prípade, že kupujúci chce reklamovať platbu za tovar, vykonanú prostredníctvom platobnej brány  Comgate payments, bude reklamácia kupujúcim uplatnená u predávajúceho, ktorý od kupujúceho získa  potrebné údaje k riešeniu reklamácie.

Potrebné údaje k reklamácii: telefónny alebo e-mailový  kontakt na kupujúceho a číslo objednávky. Predávajúci následne tieto údaje poskytne spoločnosti  Comgate payments, ktorá na základe predložených údajov vykoná šetrenia na overenie oprávnenosti  reklamácie. O výsledku reklamačného procesu bude užívateľa informovať Predávajúci bez  zbytočného odkladu po ukončení reklamačného konania. 

 

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spôsob a podmienky spracúvania osobných údajov kupujúceho, ku ktorým dochádza na základe  kúpnej zmluvy uzatvorenej v zmysle týchto obchodných podmienok, ako aj informácie o právach  kupujúceho ako dotknutej osoby sú špecifikované v Pravidlách ochrany osobných údajov.

Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 8.3.2021.


Archiv obchodních podmínek

 • (Platnost od: 15. 01. 2024)
 • (Platnost od: 15. 01. 2024)
 • (Platnost od: 20. 11. 2023)
 • (Platnost od: 20. 11. 2023)
 • (Platnost od: 20. 11. 2023)
Hore