30 dní na vrátenie tovaru. Nakúpte nad 92 € a dopravu máte ZADARMO.

Ochrana osobných údajov

Vážime si Vaše súkromie a ochrana Vašich osobných údajov je jednou z najdôležitejších priorít  našej spoločnosti. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá ochrany  osobných údajov“) obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri vykonávaní našej  činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime.
 
Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky tovary a služby ponúkané našou  spoločnosťou a obsahujú informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov určené pre našich  zákazníkov. Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so všetkými všeobecne záväznými  právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä, nie však výlučne v súlade s  Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane  fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým  sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(ďalej len „Nariadenie“)  a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných  údajov“).  
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme Vám mohli predávať  kvalitný tovar a poskytovať kvalitné služby a tiež na to, aby sme mohli zlepšovať našu ponuku  tovarov a služieb pre Vás. Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto Pravidlá  ochrany osobných údajov a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým ako  vstúpite do právneho vzťahu s našou spoločnosťou. Tým, že vstúpite do právneho vzťahu s  našou spoločnosťou a/alebo jej poskytnete niektoré svoje osobné údaje, vyjadrujete, že  rozumiete, akým spôsobom sú spracúvané Vaše osobné údaje podľa týchto Pravidiel ochrany  osobných údajov. V opačnom prípade očakávame, že sa ihneď prestanete akýmkoľvek  spôsobom zúčastňovať obchodnej činnosti vykonávanej našou spoločnosťou, či s nami  akokoľvek spolupracovať, a neposkytnete nám, alebo nám prestanete poskytovať Vaše osobné  údaje. Vezmite však prosím na vedomie, že v niektorých prípadoch nám neposkytnutie Vašich  osobných údajov môže čiastočne alebo úplne brániť v predaji tovarov alebo v poskytovaní  služieb, ktoré ponúkame.  

PREVÁDZKOVATEĽ  

ALBI, s.r.o.  
Sídlo: Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina IČO: 36 008 303 spoločnosť zapísaná v  obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 3553/L    
(ďalej označený aj ako „naša spoločnosť“, „my“) 

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. Alžběta Václavů  
KINOKO - Albi Česká republika a.s.
Thámova 183/11, 18600 Praha 
info@kinoko.sk  

DOTKNUTÁ OSOBA

akákoľvek fyzická osoba, ktorá využíva tovar alebo služby ponúkané našou spoločnosťou,  akákoľvek fyzická osoba, ktorá je oprávneným zástupcom zákazníka našej spoločnosti, ktorý  využíva tovar alebo služby ponúkané našou spoločnosťou (v akomkoľvek právnom vzťahu k  zákazníkovi),  
akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webové stránky našej spoločnosti.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME

V tejto časti uvádzame informácie o osobných údajov, ktoré od Vás získavame, keď využívate  služby našej spoločnosti a tiež informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje môžeme  zhromažďovať z iných zdrojov.  
Spôsob získania osobných údajov a kategórie získavaných osobných údajov  
Registrácia pre KINOKO e-shop - Vaše meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa (ak je odlišná od adresy bydliska), telefónne číslo, e-mailová adresa, informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si kúpili a akým spôsobom ste za to zaplatili), Vaše prihlasovacie údaje (heslo), číslo bankového účtu a kód banky, IČO, DIČ.

Nákup prostredníctvom KINOKO e-shop - V našom KINOKO e-shop môžete nakupovať  aj bez registrácie, avšak Vaše osobné  údaje potrebujeme, aby sme Vám mohli  doručiť tovar, ktorý si vyberiete a kúpite. - Vaše meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa (ak je odlišná od adresy bydliska), telefónne číslo, e-mailová adresa, informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si kúpili a akým spôsobom ste za to zaplatili).

Registrácia pre odber newslettra - Naša spoločnosť Vás na základe Vašej požiadavky a súhlasu môže informovať o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach aj bez toho, aby ste sa predtým registrovali pre akékoľvek služby našej spoločnosti alebo kúpili akýkoľvek tovar. - Vaša e-mailová adresa.

Prehliadanie webových stránok našej spoločnosti - Informácie o vašom online správaní počas prehliadania webových stránok našej spoločnosti a informácie o tom, že ste klikli na jednu z našich reklám (vrátane reklám na webových stránkach iných subjektov). Informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili služby našej spoločnosti (vrátane výrobcu, modelu a operačného systému, IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného zariadenia, dátumu a času vášho prístupu, adresy webovej stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na našu webovú stránku, iných údajov prenášaných cez štandardné HTTP(s) protokoly, údaje použité na online reláciu po prihlásení).

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V tejto časti Vás chceme informovať o tom, na aké účely, akým spôsob a prečo používame  Vaše osobné údaje, a tiež aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov našou  spoločnosťou.
 
Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej  osoby k našej spoločnosti, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy,  ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby  vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia).  

Spracúvanie niektorých osobných údajov môže byť založené na oprávnenom záujme našej  spoločnosti alebo tretej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia).
 
V niektorých prípadoch Vás môžeme požiadať o poskytnutie Vášho súhlasu so spracúvaním  Vašich osobných údajov, a v takom prípade Vaše osobné údaje spracúvame len, ak ste nám  poskytli svoj výslovný súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia).  

Účel spracúvania osobných údajov osobných údajov - Právny základ spracúvania

Vaše osobné údaje využívame predovšetkým na to, aby sme  Vám sprístupnili tovary a služby našej spoločnosti, ako je  využívanie e-shopu ako registrovaný, či neregistrovaný zákazník,  členstva v našich zákazníckych programoch a využívanie s tým  spojených výhod, či účasti v našich spotrebiteľských súťažiach.  Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme mohli spracúvať a  vybavovať Vaše objednávky, vrátane prípadného vrátenia  peňazí, spravovať Vaše užívateľské účty, doručiť Vám tovar, alebo poskytnúť služby, ktoré si objednáte. Takisto potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť výhody spojené s Vašim členstvom v našich zákazníckych programoch, či poskytnúť rôzne zľavy. - Plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia).

Vaše osobné údaje využívame aj na to, aby sme Vás v súvislosti s Vašou registráciou alebo Vašimi nákupmi prostredníctvom e-shopu, alebo v súvislosti s Vašim členstvom v našich zákazníckych programoch, či účasťou v našich spotrebiteľských súťažiach mohli informovať o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach prostredníctvom newslettra našej spoločnosti zasielaného emailom. - Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame na spravovanie našej webstránky a na zlepšovanie našich služieb a prevádzky. Na našich webstránkach využívame súbory cookie a ďalšie podobné technológie, aby sme Vám umožnili čo najlepšie užívať funkcie našich webstránok. Podrobné informácie o súboroch cookie a o možnosti ich vypnutia nájdete v Pravidlách používania webstránok. - Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)
Vaše osobné údaje tiež využívame na zlepšovanie ponuky našich tovarov a služieb on – line, či v predajniach, nášho know-how a tiež spôsobu komunikácie so zákazníkmi. Vaše osobné údaje nám tiež pomáhajú pri vývoji a zlepšovaní našich systémov informačných technológií (vrátane bezpečnosti). Všetky uvedené činnosti nám umožňujú poskytovať lepšie služby našim zákazníkom. 
Vaše osobné údaje využívame na to, aby sme s Vami boli v kontakte. Bez toho, aby ste sa registrovali pre akékoľvek služby našej spoločnosti, alebo kúpili akýkoľvek tovar ponúkaný našou spoločnosťou, máte možnosť prihlásiť sa na odber newslettra, prostredníctvom ktorého Vás budeme výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu informovať o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach. - Súhlas dotknutej  osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a)  Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame na riešenie Vašich sťažností, plnenie našich povinností vo vzťahu k Vám, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú Vás alebo našej spoločnosti, napríklad, ak nie ste spokojní s našimi tovarmi alebo službami, alebo v prípade nehody, ku ktorej došlo v našich predajniach. - Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia).

Niektoré vyššie uvedené spôsoby využívania Vašich osobných údajov sú založené na tzv.  oprávnených záujmoch našej spoločnosti, ktoré zahŕňajú:  

starať sa o potreby našich zákazníkov, vrátane dodania našich produktov a služieb; 

propagáciu a predaj našich produktov a služieb;  

starostlivosť o váš užívateľský účet (KINOKO e-shop), riešenie sťažností a sporov, uplatňovanie  práv a právnych nárokov;  

ochranu a podporu našej obchodnej činnosti, kolegov, zákazníkov;  

predchádzanie a napomáhanie odhaľovania protispoločenského správania, trestnej činnosti; testovanie a vývoj nových produktov a služieb, ako aj vylepšovanie tých existujúcich.

DOBA SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Registrácia pre KINOKO e-shop - Osobné údaje na tento účel budeme spracovávať po dobu užívania účtu alebo 3 roky od posledného prihlásenia.

Nákup prostredníctvom KINOKO e-shopu - Osobné údaje na tento účel budeme spracovávať po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby za tovar. Po uplynutí tejto doby ich budeme spracovávať, iba pokiaľ to stanovia zvláštne právne predpisy alebo pokiaľ to je nevyhnutné z iných  právnych dôvodov. V prípade zasielania newsletterov budeme vašu e-mailovú adresu spracovávať po dobu 3 rokov odo dňa nákupu, alebo kým neodmietnete zasielanie newslettera podľa §  62 ods. 2 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.  

Registrácia pre odber newslettra - V prípade zasielania newsletterov budeme vašu e-mailovú adresu spracovávať dovtedy kým neodmietnete zasielanie newslettra podľa § 62 ods. 2 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Prehliadanie webových stránok našej spoločnosti - Google Analytics (Google Inc.) - sledovanie jednotlivých stránok webu a udalostí - Pridanie do košíka, Dokončená registrácia, Objednávka, Vyhľadávanie. Slúžia k vytváraniu štatistík o návštevnosti. Doba uloženia podľa typu cookie - iba do uzatvorenia okna prehliadača, 50 mesiacov alebo trvalo. 

Google AdWords (Google Inc.) - sledovanie jednotlivých stránok webu. Slúži k vytváraniu štatistík o dokončenej objednávke. Doba uloženia podľa typu cookie - 1 mesiac alebo trvalo.

Facebook pixel (Facebook) - sledovanie jednotlivých stránok webu a udalostí ako Pridanie do košíka, Dokončená registrácia, Objednávka, Vyhľadávanie, Zdieľanie stránky cez Facebook, Google a Twitter, Porovnávanie tovaru. Slúži k vytváraniu štatistík o návštevnosti. Doba spracovania súborov cookie – trvale.

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade, ak nemáte záujem registrovať sa pre akékoľvek služby našej spoločnosti, či kúpiť si  akýkoľvek tovar ponúkaný našou spoločnosťou, ale zároveň sa prihlásite na odber newslettra,  prostredníctvom ktorého Vás informujeme o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách,  zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach, spracúvame Vaše osobné údaje výlučne na  základe Vášho výslovného súhlasu s takým spracúvaním. 
Predtým ako sa prihlásite na odber newslettra sa Vás opýtame, či súhlasíte so spracúvaním  Vašich osobných údajov na tento účel. Svoje rozhodnutie ohľadom zasielania newslettra máte  právo kedykoľvek zmeniť a súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, a to online  prostredníctvom webstránky našej spoločnosti, alebo kliknutím na odkaz „Zrušenie odberu“,  ktorý nájdete v každom e-maile s newslettrom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť  spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.  

SPROSTREDKOVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V tejto časti uvádzame, ktorým sprostredkovateľom môžeme poskytovať Vaše osobné údaje, či  ich s nimi zdieľať.  
Niektoré osobné údaje, ktoré získavame môžeme zdieľať s našou materskou spoločnosťou:  ALBI Česká republika a.s., sídlo: Praha 8, Thámova 289/13, PSČ 18600, IČO: 49708368.  Táto spoločnosť nám napríklad poskytuje podporu pri správe informačných systémov, ktoré  používame na prevádzku a poskytovanie našich služieb a spracúva iba tie údaje, ktoré sú  potrebné na vykonávanie týchto funkcií a v rámci našich zdokumentovaných pokynov.  

Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať subjektom, ktoré poskytujú služby našej  spoločnosti. Od všetkých poskytovateľov služieb striktne vyžadujeme, aby dôsledne dbali na  ochranu osobných údajov a nepoužívali Vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely,  pokiaľ im na to sami neudelíte súhlas.
Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré naši poskytovatelia  služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb. Ide napríklad o subjekty, ktoré našej  spoločnosti poskytujú nasledovné služby:

technologické služby (napr. správa IT koncových zariadení, správa výpočtovej techniky,  správa serverovej infraštruktúry, webhosting)  

HEDR Systems s.r.o., so sídlom Pod Harfou 938/40, 19000 Praha 9, IČO: 01584529

ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové, IČO: 279 24 505

doručovateľské a kuriérske služby  

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., 1039 Budča 962 33, IČO:36624942  

Zásielkovňa s. r. o., Muchovo námestie 3624/8 Bratislava - mestská časť  Petržalka 851 01, IČO: 48136999  

spoločnosti, ktoré zabezpečujú priamy marketing a v našom mene rozosielajú elektronickú komunikáciu vrátane newslettrov našej spoločnosti,  

SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČO: 29210372

Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2,  Ireland VAT Reg. No. IE9692928F  

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,  Ireland, VAT number: IE 6388047V  

služby vedenia účtovníctva a auditorské služby  

Zuzana Bárdyová, Labutia 218/114, Vranie, Žilina 01014,  IČO:40433391  

ALDEASA AUDIT, s.r.o., Závodská cesta 4, Žilina 010 01,  IČO:36411957    

Niektorí poskytovatelia služieb, s ktorými spolupracujeme, prevádzkujú online mediálne kanály (webstránky, stránky sociálnych sietí), pričom v našom mene poskytujú prostredníctvom týchto  online mediálnych kanálov relevantné online reklamy na naše produkty a služby. Reklamu na  naše produkty a služby môžete napr. vidieť, ak navštívite určitú stránku na sociálnych sieťach. Medzi takýchto poskytovateľov služieb patria napr. spoločnosti Facebook, Google.

Niektoré Vaše osobné údaje môže poskytovať štátnym orgánom a iným orgánom verejnej moci  a správy, v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na  určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov našej spoločnosti, alebo tretích  osôb.  

POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nie ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje, ale niektoré Vaše osobné údaje sú  nevyhnutné pre uskutočnenie obchodnej alebo inej činnosti (napríklad uzatvorenie kúpnej  zmluvy prostredníctvom KINOKO e-shop). V prípade, ak nám niektoré Vaše osobné údaje  neposkytnete, nebude možné, aby sme Vám dodali tovar, či poskytli služby ponúkané našou  spoločnosťou. Poskytnutie niektorých Vašich osobných údajov je teda požiadavkou, ktorá je  potrebná na uzatvorenie zmluvy alebo na plnenie zmluvy.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými  právnymi predpismi najviac po dobu 10 (desať) rokov. Vo výnimočných prípadoch, ak to  okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia,  preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej  osoby alebo našej spoločnosti alebo vykonávania nášho interného vyšetrovania. Dĺžka takejto  doby uchovávania je podmienená predovšetkým trvaním povinností súvisiacich napr. so  zárukou poskytovanou na výrobky alebo služby našej spoločnosti, ako aj nevyhnutnosťou uchovávania týchto osobných údajov pre prípad potreby preukázania, uplatňovania alebo  obhajovania právnych nárokov.  

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY  

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte v rozsahu ustanovenom všeobecne  záväznými právnymi predpismi nasledovné práva:  

PRÁVO NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo: 

kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu  osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je spracúvanie vykonávané na splnenie úlohy  realizovanej vo verejnom záujme alebo nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré  sleduje naša spoločnosť;  

ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, kedykoľvek namietať proti  spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane  profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom;  

ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na  štatistické účely, namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti  spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie  nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.  

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM  

Na základe Vašej žiadosti adresovanej kontaktnej osobe uvedenej v týchto Pravidlách ochrany  osobných údajov Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to  prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.

PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa  Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie  neúplných osobných údajov.  

PRÁVO NA VYMAZANIE (PRÁVO NA ZABUDNUTIE)

Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje v prípade, ak:
 

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;  2. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny  základ pre spracúvanie;  

namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode XI. 1. a.  týchto Pravidiel ochrany osobných údajova neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na  spracúvanie, alebo namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov  uvedených v bode XI. 1. b. týchto Pravidiel ochrany osobných údajov;  

sa Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne; 

Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva  Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.   

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:

ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť  správnosť osobných údajov;  

spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate  namiesto toho obmedzenie ich použitia;  

už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na  preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;  

ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode XV.  5. a. týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody  na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.  

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v  štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto  údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak:

je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na zmluve;

ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU

 V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov  alebo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných  údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s  návrhom na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 Zákona o ochrane osobných  údajov.  

UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť všetky svoje práva kontaktovaním oprávneného  zástupcu našej spoločnosti uvedeného v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov,  písomne, vrátane e-mailu, a tiež zákonom ustanovením postupom adresovaným dozornému  orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820  07 Bratislava, tel.: + 421 2 32 31 32 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webstránka:  http://www.dataprotection.gov.sk/.  
Žiadosť dotknutej osoby môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených  zákonom. 

ZMENA PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena  alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv,  ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste pravidelne navštívili našu webstránku a  oboznámili sa s aktuálnou verziou týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, avšak na  podstatné zmeny Vás môžeme výraznejšie upozorniť, prípadne aj emailom. 

Hore